Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Elf Mura
Kukuru
Original Character
Vertex (Manufacturer)
Fortunation (Sculptor), Lee (Color Producer), Mataro (Illustrator)
1/6
¥18,000
  • 06/2021 Standard ¥18,000
4562389471506
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.