Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Diana
Original character
Unknown (Manufacturer)
Maya House (Sculptor)
40 cm
  • 10/3/2020
  • 5/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.