Thông tin sản phẩm
Model Kits
Godzorder, Plamax
Godwing Dragon Knight Ren Fire Dragon
Original Character
Max Factory (Manufacturer)
Sedo (Sculptor), Yasuda Akira (Designer)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.