Thông tin sản phẩm
Accessories
Play Arts Arms
Golden Axe
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII Play Arts Arms
Square Enix (Manufacturer)
OOParts (Sculptor), Yoshida Akihiko
¥3,990
  • 2008 Standard ¥3,990
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.