Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hengjian
Bilibili 2020 New Year's Eve
Myethos (Manufacturer)
Menshen (Sculptor)
1/7
27 cm
  • 2021-6-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.