Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Lacia
Beatless
2018 Black Monolith Deployed
Good Smile Company (Manufacturer)
Iwabitsu (Color Producer), Kamiture Sayoko (Sculptor), Redjuice (Illustrator)
1/8
20 cm
¥18,333
  • 05/2021 Standard ¥18,333
4580416941112
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.