Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Lina Bell Roll
Original Character
Wing (Manufacturer)
Michihasu (Illustrator)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.