Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Q Posket
Lunch
Dragon Ball
Bandai Spirits (Manufacturer)
  • 05/2021 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.