Thông tin sản phẩm
Accessories
Play Arts Arms
Masamune
Final Fantasy X
Final Fantasy VIII and X Play Arts Arms
Square Enix (Manufacturer)
OOParts (Sculptor)
26.5 cm
  • 2007 Limited + Exclusive
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.