Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Miku Hatsune
Vocaloid
Good Smile Company (Manufacturer)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.