Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Glitter & Glamours
Nico Robin
One Piece
Kung Fu Style B
Bandai Spirits (Manufacturer)
  • 05/2021 Standard
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.