Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Riddle Rosehearts
Twisted Wonderland
Aniplex (Manufacturer)
Asada Saki (Sculptor), Sakura (Color Producer), Toboso Yana (Illustrator)
1/8
¥18,000
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥18,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.