Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Rin
Lost Song
Individual sculptor (Manufacturer)
Light Year Studio (Sculptor)
1/6
32 cm
  • 2021-1-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.