Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Silkiya
Phantoms Tang Dynasty
Hobby Max (Manufacturer)
1/8
24 cm
  • 2021-5-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.