Thông tin sản phẩm
Accessories
Play Arts Arms
Strange Vision
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII and X Play Arts Arms
Square Enix (Manufacturer)
OOParts (Sculptor)
36 cm
  • 2007 Limited + Exclusive
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.