Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Tushan Yaya
Fox Spirit Matchmaker
Individual sculptor (Manufacturer)
Yiman (Sculptor)
1/7
30 cm
  • 5/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.