Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
VSK-94
Girls Frontline
Phat Company (Manufacturer)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.