Thông tin sản phẩm
Trading
Duel Maid
Shelby
Series 2 Normal Form
Atelier Sai (Manufacturer)
12 cm
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.