Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Xiao Wu
Douluo Dalu
Good Smile Arts Shanghai (Manufacturer), Good Smile Company (Producer)
Masa (Sculptor)
  • 04/2021 Unknown
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.