Irene White
Trang Chức năng User thường Nhà tài trợ
Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Lv 9 Lv 10 Vip 1 Vip 2 Vip 3
Toàn bộ trang Cơ Bản Tự upload banner
Tự upload trợ lý ảo
Mở rộng A
B
Dữ liệu Figure Cơ Bản Lựa chọn trợ lý ảo
Tự upload trợ lý ảo
Mở rộng Tùy chỉnh thông tin hiển thị của sản phẩm
Đánh dấu theo dõi fig
Figure List Cơ Bản Số list tối đa 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 10 20 30
Số figure tối đa mỗi list 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 100 150 200
Mở rộng Chuyển list từ MFC sang RF
Gộp list
Rocket - Scroll to top